SU ANALİZİ


Su kalitesi, çeşitli uygulama alanlarını etkileyen küresel bir ilgi konusudur. Sanayide temiz içme suyu, yüzey suyu veya ultra saf proses suyu tüm canlılar için vazgeçilmezdir ve yüksek öneme sahiptir.

Su kaynaklarının kirlenmesi, doğal kaynaklardan olduğu kadar endüstriyel, tarımsal ve evsel kaynaklardan da meydana gelebilir. İçme suyu için kullanılacak suların kalitesi ise halk sağlığı için hayati önem teşkil eder.

Atık su veya uygun olmayan bertaraf uygulamalarında endüstri kirleticileri çevreye kolayca zarar verir ve bu kirleticilerin sürekli izlenmesini gerektirir. Ancak nedeni ne olursa olsun içme suyu, atık su, yüzey suları ve yer altı sularında bu kirletici maddelerin seviyelerinin doğru bir şekilde izlenmesi kalitenin sağlanması ve insan sağlığının korunması için çok önemlidir.

Su numunelerinde hem organik hem de inorganik parametrelerin analizlerinde doğru ve güvenilir analiz sonuçlarının elde edilmesi için, örneklemeden itibaren prosedürler iyi planlanmalı ve uygulanmalıdır. Oluşturulacak prosedürler için TSE, ISO, EN, EPA, SM vb. Kabul görmüş ulusal veya uluslararası standart metotların izlenmesi verilerin güvenilir ve izlenebilir olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde,


İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği

İçme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik

Yerüstü su kalitesi yönetmeliği

kapsamında su kalitesi izlenmektedir. Lita, bu yönetmeliklerde belirtilen parametrelere ilişkin analiz çözümleri sunmaktadır.

 • Suda uçucu organik kirleticilerin (VOC) analizi

  İçme suyu yönetmeliklerine trihalometanlar başta olmak üzere dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DYÜ) analiz edilmesi ve yıllara bağlı izlenmesi gerekmektedir. Kanserojen etkiye sahip trihalometan (THM) gibi dezenfeksiyon yan ürünlerin ilerleyen yıllarda yönetmeliklerdeki sınır değerlerinin daha da düşürüleceği beklenmektedir.

  Lita, başta trihalometan (THM) olmak üzere su yönetmeliklerinde geçen aşağıdaki uçucu organik bileşiklerin analizlerine dair hem laboratuvarda kullanıma yönelik hem de online çözümler sunmaktadır.

  Headspace – trap (HS-Trap) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC – MS) kullanılarak sudaki uçucu organik kirleticilerin analizi: US EPA Method 524.2’de iyileştirme

  Headspace – trap (HS-Trap) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC – MS) kullanılarak sudaki uçucu organik kirleticilerin analizi: ppt düzeyinde VOC’ler için performansı en üst düzeye çıkarma

  Headspace örnekleme tekniğinin performansını kapan temelli önzenginleştirme ile iyileştirme

  Dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) – Trihalometanların (THM) içme suyunda analizi;
  Kloroform (CHCl3), Bromodiklorometan (CHBrCl2), Dibromoklorometan (CHBr2Cl), Bromoform (CHBr3)

  18 farklı uçucu organik bileşiğin (VOCs) içme suyunda analiz edilmesi;
  Metilen klorür, trans-1,2-dikloroeten, cis-1,2-dikloroeten, kloroform, 1,2-dikloroetan, benzene, 1,2, dikloropropan, trikloroeten, toluene, tetrakloroeten, klorobenzen, etilbenzen, m-ksilen, p-ksilen, stiren, o-ksilen, izopropilbenzen, 1,4-diklorobenzen, 1,2-diklorobenzen

  36 parametrenin US EPA 624.1 atık su metodu ile analizi;
  Metilen klorür, trans-1,2-dikloroeten, 1,1-dikloroetan, cis-1,2-dikloroeten, kloroform, 1,2-dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1-dikloropropen, benzene, 1,2-dikloropropan, trikloroeten, cis-1,3 dikloropropen, trans-1,3-dikloropropen, 1,1,2-trikloroetan, toluen 16 dibromoklorometan, 1,2, dibromoetan, tetrakloroeten, klorobenzen, etilbenzen, m-ksilen, p-ksilen, stiren, o-ksilen, izopropilbenzen, 2-klorotoluen, 1,3,5-trimetilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3-diklorobenzen, sek-butilbenzen, p-izopropiltoluen, 1,2-diklorobenzen, n-butilbenzen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3, triklorobenzen, hekzaklorobütadien

 • Suda kirletici analizi

  Çevre ve halk sağlığı için sudaki kirleticilerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Sudaki temel kirleticiler; anyonlar, katyonlar, ağır metaller, poli aromatik hidrokarbonlar (PAH), pestisitler, herbisitler, kalıcı organik kirleticiler (POPs), hormonlar olarak belirtilebilir. Bu kirleticiler insan sağlığı için zararlıdır ve yönetmelikler gereği izlenmesi gerekmektedir.

  Lita, uçucu ve yarı uçucu organik kirleticilerin (trihalometan (THM), VOCs, pestisit, PAH, herbisitler, kalıcı organik kirleticiler (POPs), hormonlar, dioksin, furan, vb.) analizlerine yönelik; daha az kimyasalın kullanıldığı ve otomasyonun yüksek olduğu çözümler sunar.

  Yüksek kapaisteli sorptiv ekstraksiyon (HiSorb) ile laboratuvar verimliliğini arttırma

  Headspace ve Headspace-SPME tekniklerinin hassasiyetini arttırma: Kapan temelli yaklaşımın faydaları

  SPME ve yüksek kapasiteli sorptiv ekstraksiyon tekniklerinin performansının arttırılması: GC-MS ve kapan temelli önzenginleştirme

  Katı faz mikro ekstraksiyon (SPME-Trap) tekniğinin performansını kapan kullanarak arttırma

 • Suda koku analizi

  İçme suyunda uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) varlığı, tüketici deneyimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal olarak oluşan bileşikler, özellikle geosmin, 2-metil izoborneol (2-MIB) ve 2,4,6-trikloroanizol (2,4,6-TCA) çoğu zaman güçlü kokular ve kaynağıdır. 2-izopropil-3-metoksipirazin (IPMP) ve 2-izobutil-3-metoksipirazin (IBMP) bileşikleri de ayrıca kokunun belirlenmesinde ilgi duyulan parametrelerdir. Koku analizlerinde bu bileşiklerin ppt seviyesinde olması, analizi zorlaştırmaktadır.

  Yeni cihaz veya ekipmanın tamamen üreticinin önerdiği protokolleri esas alarak kurulumu