HAVA ANALİZİ


Havada kalıcı organik kirleticiler (KOK), uzun sürede bozunmadan ve yapı değiştirmeden kalabilirler. Bu kimyasallar çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler.

Kalıcı organik kirleticilerin birçoğu klor içerir ve bu kimyasal grup organoklor olarak isimlendirilir.

Canlı metabolizmasına dahil olduktan sonra, yapıları bozunmadan varlıklarını sürdürmektedir. Bu yüzden besin piramidi boyunca üste doğru daha konsantre hale gelmektedirler.

Stokholm sözleşmesine göre bazı kalıcı organik kimyasallar aşağıdaki verilmiştir:

Aldrin, Klordan, Klordekon , Dieldrin, Endrin , Heptaklor , Hekzabromobifenil , Hekzabromodifenil eter ve heptabromodifenil eter, Hekzaklorobenzen (HCB) , Alpha-hekzaklorosiklohekzan, Beta-heksaklorosiklohekzan, Lindan , Mireks, Pentaklorobenzen , Poliklorlu bifeniller (PCB) , Teknik endosülfan ve ilgili izomerleri,

Tetrabromodifenil eter ve pentabromodifenil eter, Toksafen, Hekzabromosiklododekan, DDT, Perflorooktan sülfonik asit, tuzları ve perflorooktan sülfonil florit, Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler (PCDD’ler) , Poliklorlu dibenzofuranlar (PCDF), Hekzaklorobenzen (HCB), Pentaklorobenzen , Poliklorlu bifeniller (PCB)

Hava örneklerinde, örnekleme adımından analize kadar tüm süreçte kalıcı organik kimyasalların analiz edilmesi zahmetli ve zaman alıcıdır. Bununla birlikte, hata olasılıkları yüksektir.

Lita, hava numunelerinde kalıcı organic kimyasallar (KOK), uçucu organik kimyasallar (VOC) ve birçok organik parametrenin analizine yönelik yüksek otomasyona dayalı ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.